Skip to main content

Общи Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
www.remontvkushti.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Стори Строй Хаусинг” ЕООД, действащо чрез уеб сайт www.remontvkushti.com, наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Стори Строй Хаусинг” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206838471 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Манастирска 42, вх. б, ет, 6, ап,15, имейл адрес: hi@remontvkushti.com, телефон: 0888967879

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е www.remontvkushti.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Чрез формата за абонамент на Сайта, Потребителите могат да се абонират и да получават специални предложения и/или актуални новини за дейността на Сайта.

Чл. 6. Потребителите доброволно споделят личните си данни във формата за абонамент.

Чл. 7. Единственото задължително поле във формата за абонамент е имейла на Потребителя, който се събира, за да може Сайта да отправя предложения и или да информира за промени и новости, свързани с дейността на Сайта.

Чл. 8. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12- месечен срок от събирането им.

СРОКОВЕ ЗА УСЛУГАТА РЕМОНТ

на жилищни и търговски площи

Чл. 9. Сайта ще отговори на отправено от Потребителите запитване в рамките на 5 работни дни.

Чл. 10. Сайта и Потребителите заедно ще уговорят ден и час за първи оглед на имота, обект на услугите, предоставяни от Сайта.

Чл. 11. На база огледа на имота и нуждите на Потребителите, Сайта ще изготви подробна оферта и ще я изпрати на Потребителите по имейл в рамките на Страница 2 от 6 14 работни дни от датата на огледа. Офертата ще съдържа както финансова информация, така и времева рамка за изпълнение на проекта.

Чл. 12. Сайта и Потребителите заедно ще коментират офертата (по телефон, имейл или лична среща), като финалните параметри по нея, включително срокове за изпълнение, ще бъдат посочени и в сключения между страните договор.

Чл. 13. След подписване на договор за ремонт, Сайта има отговорността да следи етапите на изпълнение и да спазва сроковете за тях.

Чл. 14. Потребителите имат отговорността да съдействат с достъп до обекта, който се ремонтира и всички други поети ангажименти от тяхна страна за изпълнението на проекта (например, но не само, лично закупуване на строителни материали).

СРОКОВЕ ЗА УСЛУГАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

(жилищни и търговски)

Чл. 15. Сайта ще отговори на отправено от Потребителите запитване в рамките на 5 работни дни.

Чл. 16. Сайта ще зададе всички необходими въпроси на Потребителите, за да изясни нуждата им.

Чл. 17. На база информацията от Потребителите, Сайта ще изготви оферта и ще я изпрати по имейл в рамките на 14 работни дни от изясняване на нужния обхват от услуги.

Чл. 18. Сайта и Потребителите заедно ще коментират офертата (по телефон, имейл или лична среща), като финалните параметри по нея, включително срокове, ще бъдат посочени и в сключения между страните договор.

Чл. 19. В случай на сключен договор, Сайта има задължението да поддържа имота, спазвайки сроковете и условията, посочени в договора, както и да защитава интересите на Потребителите, когато става въпрос за опазване и поддържане на имота им.

ФОРСМАЖОР

Чл. 20. Сайта стои най-отговорно зад поетите ангажименти за срок, като си запазва правото в случай на извънредни ситуации като, но и не само, стачки, военни действия, епидемиологични обстановки, болест на служител/подизпълнител, да коригира сроковете за изпълнение на проекта.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Ремонт на жилищни и търговски площи

Чл. 21. Потребителите не дължат нищо на Сайта за първи оглед на имота.

Чл. 22. Стойността на ремонтните дейности ще бъде предварително представена и обсъдена с Потребителите, като финалните параметри ще бъдат заложени и в договора за ремонт, сключен между страните.

Чл. 23. Сайта няма задължението да обявява цени на уеб сайта си. Финансовите условия са индивидуален параметър, който се определя на база вид на обекта, вид и обхват на ремонта, нужди/желания на Потребителите, изисквания за материали и т.н.

Чл. 24. Сайта и Потребителите ще обсъдят схема на плащане, която ще е базирана на етапите на изпълнение на проекта и също ще бъде част от договора за ремонт, сключен между страните.

Чл. 25. За всяко плащане и минимум 7 календарни дни преди падежът му (според етапите на ремонта), Сайта ще издава фактура на Потребителите, а Потребителите се задължават да я изплатят в брой на представител на Сайта или по банков път по сметка на Сайта както следва:

Име на бенефициента: STORY STROY HOUSING LTD

IBAN: BG15INTF40015024824712

Валута на сметка: BGN

IBAN към институция: iCard AD

BIC* : INTFBGSF

*За входящи преводи и захранване на сметката в български лева следва да се използва BIC BGUSBGSF

Чл. 26. Потребителите имат задължението да заплатят фактурата в рамките на 7 календарни дни от датата на издаването й, за да се гарантират сроковете за изпълнение на ремонта.

Управление на имоти

Чл.27. Сайта е обявил базисна цена в лева с ДДС на кв.м. за управление на жилищни имоти, която би могла да се измени в зависимост от нужния на Потребителите обхват от услуги.

Чл. 28. Сайта не е обявил цена за услугата управление на търговски имоти. Сайта ще предостави ценова оферта в отговор на всяко запитване в зависимост от нужния обхват.

Чл. 29. В зависимост от обхвата, управлението на имоти се ценообразува като фиксирана месечна абонаментна такса, която следва Потребителите да заплатят на Сайта по издадена фактура. Абонаментната такса не включва материали, резервни части, извънредни ремонти и други. Абонаментната такса включва транспорт, инвестирано време (оглед на имота, събиране на наема), труд (отстраняване на дребни повреди, смяна на крушки) и т.н. в зависимост от индивидуалните уговорки за обхват от услуги.

Чл. 30. Сайта издава фактура в последната работна седмица на месеца и я изпраща на Потребителите по имейл.

Чл. 31. Услугата се предплаща, което означава, че издадената фактура в края на месеца е за услуга, която ще се реализира в следващия календарен месец.

Чл. 32. Потребителите имат 10 календарни дни срок за плащане на фактурата, като могат да извършат плащането в лева в брой на представител на Сайта или по банков път по сметка на Сайта както следва:

Име на бенефициента: STORY STROY HOUSING LTD

IBAN: BG15INTF40015024824712

Валута на сметка: BGN

IBAN към институция: iCard AD

BIC* : INTFBGSF

*За входящи преводи и захранване на сметката в български лева следва да се използва BIC BGUSBGSF

ПРАВО ОТ ОТКАЗ НА УСЛУГА

Чл. 33. Потребителите имат право във всеки един момент да се откажат от услугите на Сайта като спазват условията на договора, сключен между страните и тези Общи Условия.

Чл. 34. Потребителите не дължат неустойки за отказ от услугата и прекратяването на договора, но следва да заплатят всички извършени от Сайта услуги до момента на отказ от услугите.

Чл. 35. Сайта ще изчисли стойността на извършените услуги до момента на отказ и ще издаде фактура на Потребителите, която те следва да заплатят в рамките на 5 календарни дни в брой на представител на Сайта или по банков път по сметка на Сайта както следва:

Име на бенефициента: STORY STROY HOUSING LTD

IBAN: BG15INTF40015024824712

Валута на сметка: BGN

IBAN към институция: iCard AD

BIC* : INTFBGSF

*За входящи преводи и захранване на сметката в български лева следва да се използва BIC BGUSBGSF

Чл. 36. Взаимоотношенията между Сайта и Потребителите приключват след извършване на последното плащане от страна на Потребителя към Сайта, съгласно предходния член, както и подписването на споразумение за прекратяване на договора.

Чл. 37. Сайта не дава гаранция на Потребителите при отказ от услугата ремонт на жилищни и търговски площи, тъй като няма да е на лице завършване на ремонтните дейности така, както са били планирани.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ И ПРОЦЕС НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 38. Сайта дава гаранция за всички цялостно извършени от него ремонти и при условие, че материалите, използвани за извършване на ремонтните дейности са закупени от Сайта.

Чл. 39. Сайта спазва минималните гаранционните срокове за строителните и монтажните работи (СМР), съораженията и строителните обекти, които са определени в Закона за устройство на територията.

Чл. 40. Гаранционния срок започва да тече от момента на подписване на протокол (Приложение 2 към договора за ремонтни дейности) между Сайта и Потребителите за завършени ремонтни дейности и въвеждане на обект в експлоатация. Протокола е неизменна част от договора за ремонт и се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Протокола гарантира, че Потребителите са огледали обекта и с подписа си потвърждават, че всички ремонтни дейности са завършени спрямо договора и нямат никакви възражения относно качеството, наличие на дефект или повреда, друго несъответствие спрямо договорените условия.

Чл. 41. В случай, че Потребителите имат възражения относно качеството и/или обхвата на изпълнените ремонтни дейности, същите се посочват в протокола (Приложение 2 към договора за ремонтни дейности), като Сайта е задължен да предложи разумни срокове за отстраняването им за негова сметка.

Чл. 42. Сайта поддържа регистър на ремонтираните обекти, който съдържа адрес на обекта, лице за контакт, контакти (телефон и/или имейл), дата от която Страница 5 от 6 започва да тече гаранцията и дата, на която изтича гаранцията. Целта на регистъра е да се следят всички гаранционни периоди на отремонтираните обекти. Регистъра се актуализира всяко тримесечие.

Чл. 43. Сайта поддържа регистър на извън гаранционните ремонти, който съдържа адрес на обекта, лице за контакт, контакти (телефон и/или имейл), причина ремонта да не подлежи на гаранция (виж чл.47.3). Регистъра се актуализира всяко тримесечие.

Чл. 44. След въвеждане на обекта е експлоатация, Потребителите имат право да заведат рекламация и да претендират за гаранционна отговорност към Сайта, като изпратят на имейл описание на проблема и снимка, ако е възможно. Сайта ще направи проверка дали обекта подлежи на гаранция/все още е в гаранционен срок и ще отговори на Потребителите в рамките на 5 работни дни. Ако обекта подлежи на гаранция и тя все още е в срок на гаранционна поддръжка, Сайта ще извърши оглед на място, ще оцени за негова сметка отстраняването на проблема и ще предложи на Потребителя разумни срокове за извършването на ремонтните дейности.

Чл. 45. Отговорността на Сайта в рамките на гаранционните срокове може да бъде въз основа на следните основания:

45.1. скрит дефект, напр. леко крива стена, напукване на мазилката и др.;
45.2. нарушаване на нормалното функциониране и използване на обекта, напр. слягане конструкцията на сградата;
45.3. кумулативно наличие и на двете – наличие на дефект, който нарушава нормалното функциониране и ползване на обекта.

Чл. 46. Законът не дефинира какво е „скрит дефект“, но Сайта поема ангажимент да извърши оглед на обекта и да констатира дали проблема е обект на гаранция.

Чл. 47. Ако е на лице един от следните случаи, спорът може да бъде решен по съдебен ред:

47.1. Сайта не изпълни задължението си за премахване на дефекта;
47.2. Дефекта е неотстраним;
47.3. Дефекта не е гаранционен според Сайта (изтекъл гаранционен ремонт; Потребителите за заявили отказ от услуга преди цялостно завършване на ремонтните дейности, за което Сайта не предлага гаранция; оценката на Сайта след извършен оглед на място е, че дефекта/повредата не е в резултат на некачествена услуга; Потребителите са закупили сами вложените в ремонтните дейности материали, за което Сайта не гарантира качество).

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 48. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 49. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 50. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 51. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 52. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 53. Сайта се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 54. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, но следва да заплати всички извършени до момента ремонтни дейности. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 55. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 56. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.